• Voorzitter

4x Belangrijk nieuws!

Beste leden van Surf,


Graag wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan de 52e Algemene Ledenvergadering van Surf via https://www.vvsurf.nl/alv2021 (Let op: voor deze pagina is een toegangscode nodig. Deze is via de Nieuwsbrief verstuurd. Heb je deze niet ontvangen en wil je toch deelnemen dan kun je deze opvragen per mail bij mij, voorzitter@vvsurf.nl).


Ook over het afgelopen bijzondere verenigingsjaar 2020 wil het bestuur jullie meenemen in het gevoerde beleid en hierover verantwoording afleggen.

Tevens vragen we jullie instemming op de voorgestelde samenstelling van het bestuur en de diverse commissies.

Juist nu de zalen gesloten zijn vinden we het als bestuur des te belangrijker om te horen wat er binnen de vereniging leeft, ook daarvoor is ruimte binnen de digitale omgeving.


Naast de formeel instemmingsplichtige en inspraakgerechtigde onderwerpen binnen de digitale vergaderomgeving wil ik jullie graag informeren over de volgende zaken:


1) Mogelijkheden (buiten-)sport nav persconferentie 23 februari 2021

De belangrijkste vraag voor velen van ons: wanneer kunnen we weer volleyballen? Afgelopen dinsdag heeft de regering versoepelingen aangekondigd per begin maart waaronder de mogelijkheid voor buitensporten in teamverband voor mensen tot 27 jaar. De TC heeft inmiddels de eerste vergadering gehad, trainers worden gepolst en we zijn weer in overleg met de Gemeente zodat we voor de leden < 27 jaar hopelijk snel weer wat kunnen bieden op het veld aan het Kerkepad.


2) Incidentele verlaging contributie 2020-2021

Omdat we een bijzonder jaar achter de rug hebben hebben wij ons als bestuur gebogen over hoe wij de leden het beste kunnen compenseren voor de beperkte mogelijkheden die er als gevolg van Corona zijn en waren. Inmiddels hebben we daarbij een goed beeld over de gemaakte en nog te maken kosten en de compensatieregelingen waar wij als vereniging aanspraak op kunnen maken (via Optisport en gemeente). Onzeker is nog of er dit seizoen een mogelijkheid zal zijn om in de zaal te spelen. Op de eerste contributienota konden wij al een per spelersgroep aangepaste korting geven en naar het zich laat aanzien kunnen we voor de 2e nota volstaan met een bijdrage van maximaal €15 per lid. Omdat de definitieve toewijzing van compensatie nog moet gebeuren en omdat we mogelijk aan het eind van het seizoen nog enkele trainingen kunnen laten plaatsvinden zal de 2e contributienota pas na afloop van het seizoen verzonden worden.


3) Uitstel jubileum activiteiten 50 jaar Surf

Zoals aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven bestaan we als vereniging dit najaar precies 50 jaar. Normaal gesproken is dat natuurlijk reden om een ongeëvenaard Surf-feest te geven en daarvoor is de afgelopen jaren dan ook flink gespaard. Onze verwachting is echter dat er dit najaar nog geen mogelijkheden zijn om 'uit te pakken' op de wijze die bij dit jubileum past dus hebben we als bestuur besloten de officiële activiteiten op te schuiven naar 2022. Wél zullen we, zodra de omstandigheden dit mogelijk maken, een gezellige samenkomst organiseren om met elkaar te kunnen bijpraten en ons te verheugen op de herstart van al onze activiteiten.


In de digitale vergader omgeving vind je de volgende onderdelen:

  • Verlag van de 51e ALV (de eerste digitale editie)

  • Verantwoording van het bestuur en andere commissies over het verenigingsjaar 2020 (financiële stukken op aanvraag)

  • Begroting voor het verenigingsjaar 2021 (op aanvraag)

  • Verslag van de kascommissie over het gevoerde financiële beleid in 2020 (op aanvraag)

  • De samenstelling van bestuur, technische commissie, jeugdcommissie en kascommissie voor dit jaar

  • De mogelijkheid om te stemmen over verschillende onderwerpen

  • De mogelijkheid om onderwerpen te bespreken


LET OP: Geldige stemmen kunnen alleen worden uitgebracht door meerderjarige leden of ouders van jeugd en mini. Ter controle vragen wij om het mail-adres zoals bekend in de ledenadministratie én het inschrijfnummer wat vermeld staat op de contributienota of welkomstmail. Er mag maar één stem per lid worden uitgebracht. Ontvangen wij meerdere stemmen van één persoon dan wordt de laatst uitgebrachte stem als geldige stem geaccepteerd.


De digitale verantwoordings- en inspraakperiode is vanaf nu tot en met 13-03-2021.

23 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Geslaagde Pieten-training 4 december

Ondanks de beperkingen die Corona ons dit jaar oplegt was toch weer gelukt een succesvolle 'Pieten-training' voor de mini's afgelopen vrijdag in De Slag. De Goedheiligman was zelfs (op veilige 1.5m af

Nieuwsbericht